D7 – Član posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju (STCW III/4)

D7 – STCW III/4 – “Član posade koji čini deo plovidbene straže u strojarnici – Mazač”

Skladno STCW Konvenciji član posade koji čini deo plovidbene straže u strojarnici mora biti upoznat sa sledećim područjima:
– smeštaj i način rada unutrašnjih komunikacijskih i alarmnih uređaja, a posebno onih koji se odnose na sistem gašenja požara gasom CO2;
– gde su izlazi iz strojarnice i izlazi u slučaju nužde iz prostora strojarnice;
– način postupanja u slučaju da se otkrije požar, naplavljivanje (prodor mora), izlivanje ulja ili drugi ozbiljni incident;
– smeštaj i način upotrebe protivpožarnih uređaja, mora znati dovesti pod pritisak glavni protivpožarni cevovod korištenjem različitih pumpi te mora znati položaj i način zatvaranja ventila za brzo zatvaranje dotoka goriva i način zaustavljanja ventilatora;
– siguran način rukovanja vodonepropusnih vrata;
– način na koji se utvrđuje da li kotao radi ispravno, da li je nivo vode unutar dozvoljenih granica, te mora znati održavati gorionik;
– položaj i način korištenja pumpnih sistema kao što su balastni sistemi, protivpožarni sistemi, sistemi kaljuže itd.;
– zadovoljavajuće znanje u vezi funkcionisanja glavnih i pomoćnih strojnih sistema;
– znanje o zaštiti pri radu koje je u vezi s rutinskim poslovima u strojarnici, procedurama kod održavanja što uključuje ulazak u zatvorene prostore, korišćenje uređaja za podizanje tereta, korišćenje električnih aparata, prikladno odevanje itd.;
– zahtevi koji su u svezi s zaštitom morskog okoliša;
– osnovne procedure koje su u vezi s držanjem straže u strojarnici kao i sposobnost da očitava različite merne instrumente, da zna čemu služe, služeći se tablicom u kojoj su navedene nominalne vrednosti;
– opreznost pri radu s kompresorima vazduha, uređajima koji su pogonjeni njima itd.

Obilazak mašinskog odeljenja i prostora kormilarskog uređaja

Član posade koji preuzima službu straže u plovidbi i u luci, 15-ak minuta pre preuzimanja straže započinje obilazak strojarnice i prostorije kormilarskog uređaja. Pregledavaju se svi pogonski parametri mašina koji su u radu (pritisak, temperatura, nivoi ulja, voda, goriva itd.), te sve one stavke na koje je član posade dužan obratiti pozornost  u skladu sa svojim dužnostima, a prema uputstvima upravnika stroja.
Nakon tog pregleda izmenjuje mišljenje s članom posade od kojega preuzima stražu i izveštava upravnika svoje straže o izvršenom pregledu te uočenim, ili od prethodnika prenesenim zapažanjima.
U skladu sa uputstvima upravnika stroja, član posade tokom službe straže obilazi strojarnicu te kormilarski uređaj.
Pola sata pre predaje straže popisuje parametre mašina u radu koje predaje oficiru straže radi upisa u dnevnik stroja. Član posade takođe za vreme obavljanja straže obavlja poslove koje mu naloži oficir straže.
Obavljanje straže u luci je nešto lakše budući da je smanjen broj mašina u radu.

Kurs D7 – član posade koji čini deo plovidbene straže u mašinskom odeljenju – mazač traje 16 sati (2 dana).

Sastoji se od:

  • Obavljanje straže
  • Mašinski sistemi
  • Mere sigurnosti i zaštite okoline
  • Osnove dizel motora

Nakon 6 meseci plovidbe u gornjem svojstvu može zatražiti sertifikat (Brevet) “Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500KW u nacionalnoj plovidbi”.

Brevet D7 (sertifikat/ovlašćenje) ima rok trajanja 5 godina od dana izdavanja.