D49A – Visoki napon – Radna razina – High Voltage Course

Cilj kursa D49A – Visoki napon – Radna razina je sticanje veština za rešavanje problema i dijagnostiku kvarova s kojima se moguće susresti na raznim brodovima i offshore postrojenjima. Na ovom STCW 2010 kursu polaznici će steći znanje, razumevanje i veštine o visokonaponskim instalacijama. Prema PRAVILNIKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SERTIFIKATIMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA (NN 124/15) sadržaj kursa D49A Visoki napon – Radna razina je sledeći:

Kurs D49A – Znanje, razumevanje i veštine koje će steći polaznici

  • Pojam visokonaponskih instalacija
  • Načini i razlozi upotrebe visokonaponskih instalacija na brodovima
  • Vrste visokonaponskih instalacija
  • Oprema u visokonaponskim sistemima poput generatora, razvodna ploča, motori itd.
  • Posebne karakteristike i značajke visokonaponskih instalacija u odnosu na one ispod 1000 V
  • Uzemljenje visokonaponskih sustava pomoću otpornika
  • Kvarovi uzemljenja u visokonaponskim sistemima
  • Sigurnosne mere koje je potrebno strogo primenjivati, kako bi se sprečile nezgode u radu sa visokonaponskom električnom opremom
  • Posebne mere opreza kod upotrebe visokonaponskih instalacija (sigurna udaljenost od instalacija i sl.)

Trajanje kursa D49A – Visoki napon – Radna razina

Kurs D49A – Visoki napon – Radna razina ukupno traje 5 sati od čega su tri sata predviđena za predavanja a dva sata za vežbe.