D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

D44 – Korišćenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sistemom je kurs koji pomorca osposobljava za:

  • Korišćenje ECDIS-a radi održavanja sigurnosti plovidbe.
  • Održavanje sigurne plovidbe korišćenjem ECDIS-a i povezanih plovidbenih sistema kako bi se pomoglo donošenje zapovednih odluka.

Trajanje kursa: Kurs za D44 brevet traje 40 sati (4 dana).

Trajanje breveta: D44 brevet se izdaje bez vremenskog ograničenja.

Napomene: Nakon odslušanog kursa polaznik dobija potvrdu bez ispita.
Na upis je potrebno doneti ličnu kartu i 1 fotografiju.

Electronic chart display and information system (ECDIS)

ECDIS podrazumeva navigacijski sistem koji sa adekvatnim rezervnim sistemom može biti prihvaćen kao ekvivalentna zamena ažuriranim papirnatim kartama, a koje zahteva pravilo V/27 SOLAS – konvencije. Sistem ECDIS prikazuje, na svom monitoru, odabrane informacije iz baze podataka (system electronic navigation chart – SENC) zajedno sa pozicijom broda i ostalim informacijama sa priključenih senzora, a u svrhu pomoći planiranja i nadzora plovidbe navigatoru.

Sistem upotrebe elektroničkih karata automatizuje postupak dobijanja pozicije broda i njegovog prikaza na interfejsu sistema. U ECDIS – u izračun i prikaz broda preuzima računar koje na osnovu informacija u svojoj bazi podataka i trenutnih informacija s priključenih senzora/uređaja gotovo istovremeno izračunava i prikazuje poziciju broda na elektroničkoj navigacijskoj karti. Korištenjem ECDIS-a pomorac neće kasniti u proceni sigurnosti broda i plovidbe te će imati više vremena za donošenje odluka i provođenje manevra ako je potreban. Sistem ECDIS će automatski generisati alarme i tako upozoriti navigatora na potencijalnu opasnost što je dodatna kvaliteta sistema, jer to radi vremenski puno pre nego što opasnost zapreti brodu.

Ciljevi D44 – ECDIS kursevi uključuju i:

  • Svladavanje rukovanja ECDIS – opreme što podrazumeva upotrebu navigacijskih funkcija i procenu svih relevantnih informacija te preduzimanje ispravne akcije u slučaju neispravnog rada sistema.
  • Upoznavanje potencijalnih grešaka prikazanih informacija/podataka i grešaka u interpretaciji prikaza na interfejsu.
  • Pojašnjavanje zašto se ECDIS ne sme prihvatiti kao jedino pouzdano sredstvo za navigaciju.