D2 – Osnovna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1)

Kurs Osnovna sigurnost na brodu traje 55 sati (6 dana) i sastoji se od četiri dela:

  • Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
  • Osnove protivpožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
  • Pružanje prve medicinske pomoći – STCW A-VI/1-3
  • Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Obuka obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu.
Praktični delovi obuke: napuštanje broda, gašenje požara, pružanje neposredne medicinske prve pomoći.
Teorijska nastava odvija se u moderno opremljenim učionicama, u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Trajanje: D2 brevet (Osnovna sigurnost na brodu) – ima trajanje za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja

Osnovna sigurnost na brodu – D2 je jedan od tri osnovna kursa potreban za ukrcaj na brod:

  • Osnovna sigurnost na brodu – D2 brevet
  • Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara – D12 brevet
  • Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći – D19 brevet

Može ga pohađati i ispit polagati svaka fizička osoba koja je napunila 16 godina.

Pre prvog ukrcaja potrebno je savladati program obuke i položiti ispit: Poseban program osnovna sigurnosti na brodu – D2 – (STCW A-VI/1).

Osnovna sigurnost na brodu je obvezna pomorska obuka u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku.
D2 brevet (svedočanstvo) Osnovna sigurnost na brodu je obavezan preduslov za izdavanje pomorske knjižice (Matrikule) uz valjanu lekarsku potvrdu izdatu od strane ovlašćene medicinske ustanove.

D2 brevet (svedočanstvo) Osnovna sigurnost na brodu je obavezan preduslov za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava!

Napomena: ranije je ovaj brevet imao oznaku B2, ali sada brevet nosi oznaku D2 (Basic Safety Training STCW A-VI/1).