D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje osim brze brodice (STCW VI/2-1)

Za pristupanje kursu D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1) potrebno je imati minimalno 6 meseci navigacije.

Cilj kursa je pomorca osposobiti za:

  • Upravljanje brodicom za spašavanje ili spasilačkom brodicom tokom i nakon porinuća,
  • Rukovanje motorom brodice za spašavanje,
  • Upravljanje preživelima i brodicom za spašavanje nakon napuštanja broda,
  • Upotrebu uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacijske i signalizacijske uređaje i pirotehniku,
  • Pružanje prve pomoći preživelima.

Trajanje kursa: 28,5 sati.

Trajanje: D17 brevet ima trajanje za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.
Za dobiti D17 brevet (sertifikat) nije potrebno pohađati kurs (rukovanje brodicom za spašavanje) ako pomorac ima najmanje 12 meseci priznate plovidbene službe nego samo položiti ispit na Lučkoj kapetanji.

 

Konstrukcija brodice za spašavanje i spasilačke brodice

Prema konstrukciji, brodice ili čamce za spašavanje delimo na: otvorene brodice za spašavanje, delimično zatvorene brodice za spašavanje i potpuno zatvorene brodice za spašavanje. Amandmanima SOLAS konvencije iz 1983. (na snazi od 01. 07. 1986.) delimično zatvorene brodice obvezne su na putničkim, a potpuno zatvorene brodice na teretnim brodovima.