D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1)

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1) moraju imati zapovednik, oficiri i članovi posade koji učestvuju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem tankera za prevoz ukapljenih plinova, i brige o teretu. Brevet se izdaje pomorcu koji je završio posebnu obuku u sklopu kursa D13B i položio odgovarajući ispit, i ima D2 brevet – Temeljna sigurnost na brodu ili pomorcu koji ima najmanje tri meseca priznate plovidbene službe na tankerima za ukapljene plinove i D13 brevet – Osnovna osposobljenost na tankerima (staro ovlašćenje).

Cilj kursa D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2- 1) je osposobljavanje pomoraca za:

  • Pridonošenje sigurnom radu tankera za prevoz ukapljenog plina
  • Preduzimanje mera opreza radi spečavanja opasnosti
  • Primena mera opreza i mera za sigurnost i zaštitu na radu
  • Sprovođenje protivpožarnih operacija
  • Reakcija u slučajevima nužde
  • Preduzimanje mera opreza za sprečavanje onečišćenja okoline zbog ispuštanja ukapljenih plinova

TRAJANJE – 33 sata (4 dana)

Trajanje D13B breveta je 5 godina od datuma izdavanja