D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i hemikalije ( STCW V/1-1-1)

Prema Pravilniku o zvanjima i sertifikatima o osposobljenosti pomoraca brevet D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i hemikalije ( STCW V/1-1-1) moraju imati zapovednik, oficiri i članovi posade koji učestvuju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem tankera za prijevoz ulja i hemikalija, i brige o teretu.

Brevet se izdaje pomorcu koji je završio posebnu obuku u sklopu kursa D13A i položio odgovarajući ispit, te ima D2 brevet – Temeljna sigurnost na brodu ili pomorcu koji ima najmanje tri meseca priznate plovidbene službe na tankerima za ukapljene plinove i D13 brevet – Osnovna osposobljenost na tankerima (staro ovlašćenje).

Cilj kursa D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i hemikalije ( STCW V/1-1-1) je osposobljavanje pomoraca za:

  • Doprinošenje sigurnom rukovanju teretom tankera za prevoz nafte i hemikalija
  • Preduzimanje mera opreza radi sprečavanja opasnosti
  • Primena mera opreza i mera za sigurnost i zaštitu na radu
  • Sprovođenje protupožarnih operacija
  • Postupci u slučajevima nužde
  • Preduzimanje mera opreza za sprečavanje onečišćenja okoline zbog ispuštanja nafte ili hemikalija

TRAJANJE – 47 sati (5 dana)

Trajanje D13A breveta je 5 godina od datuma izdavanja