D12 – Upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)

Kurs za pomorce Upravljanje gašenjem požara prema STCW 95 konvenciji (uključujući dodatne amandmane). Nastavni program kursa je usmeren na obuku pomorskog kadra na poslovima zaštite od požara na brodovima.

Osnovne infromacije: Upravljanje gašenjem požara – Advanced Fire Fighting (STCW VI/3)

Trajanje kursa: Kurs za D12 brevet traje 36 sati (4 dana).
Valjanost breveta: D12 brevet ima trajanje za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.
Napomene: Nakon odslušanog kursa polaznika prijavljujemo na ispit čiji termin određuje lučka kapetanija. Po izdavanju breveta od strane lučke kapetanije polaznik isti može preuzeti u našem centru.

 

Sadržaj tečaja D12 – Upravljanje gašenjem požara

Program tvori sintezu teorijske i praktične nastave u vidu predavanja i vežbi na vatrogasnim poligonima, uz korišćenje vatrogasne tehnike, uređaja, sprava i opreme. Zadatak programa Advanced Fire Fighting je upoznati pomorce s taktičkim delovanjem prilikom gašenja požara, opasnostima, merama zaštite i proračunavanjem potrebnih količina sredstava za gašenje. Pomorci će prilikom obuke steći znanja i veštine potrebne za gašenje požara, spašavanju života i imovine, saniranju nesreća s opasnim materijama, tehnološkim havarijama, ekološkim zagađenjima i općenito svim opasnim događajima koji se mogu dogoditi u pomorskom prometu.

 

Kurs se sastoji od sledećih celina:

 • Uvod – načela sigurnosti
 • Teorija gorenja
 • Nadzor požara na brodovima
 • Organizacija protivpožarne zaštite na brodovima
 • Uvežbavanje pomoraca za gašenje požara
 • Postupci gašenja
 • Pregled i popravak vatrogasnih sredstava i opreme
 • Opasnosti pri gašenju požara
 • Prva pomoć
 • Istraživanje požara i izveštavanje
 • Pokazni slučajevi
 • Pregled i završna procena

D12 Brevet

D12 je jedan od tri osnovna breveta za ukrcaj na brod uz:
Temeljna sigurnost na brodu – D2 brevet
Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći – D19 brevet

 

Važnost breveta D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara na brodu

Brod je vrlo ugrožen od mogućnosti nastanka požara zbog materijala koji su ugrađeni u samom brodu, pogonskog goriva i maziva te tereta kojeg prevozi. Na brodu postoji znatan rizik od požara uz velike materijalne štete i česte ljudske žrtve. Prilikom gašenja požara brod je prepušten isključivo svojoj posadi i sredstvima koja su ugrađena na brodu, a naročito kad se požar dogodi na otvorenom moru, kada mogućnost gašenja zavisi isključivo o sposobnosti, znanju i veštinama posade te spremnosti protivpožarnih aparata i uređaja. Posada broda mora biti u stanju brzo reagovati na pojavu požara odnosno alarma, što podrazumijeva dobru organizaciju i praktičnu osposobljenost. To se postiže samo vežbom (lažne uzbune) kako bi svatko znao svoje mesto i ulogu u slučaju nastanka požara.