D11 – Radiooperater s opštim ovlašćenjima – (GOC) (STCW IV/2)

Pomorci zaduženi za komunikaciju u slučajevima opasnosti i pogibelji na brodu u skladu s GMDSS-om moraju imati jedan od dva GMDSS sertifikata.

Global maritime distress and safety system (GMDSS) sertifikati

1. Radiooperater s ograničenom vlasti (ROC) (HR IV/1)
2. Radiooperater s opštom vlasti – (GOC) (STCW IV/2)

Trajanje kursa: Kurs za D11 brevet traje 95 sati (10 dana).

Trajanje breveta: D11 brevet ima trajanje za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.

Napomene: Nakon odslušanog kursa polaznika prijavljujemo na ispit čiji termin određuje lučka kapetanija. Po izdavanju breveta od strane lučke kapetanije polaznik isti može preuzeti u našem centru.

D11 – Radiooperater s opštim ovlašćenjima – (GOC) (STCW IV/2)

Polaznik koji uspešno savlada kurs i položi ispit biće osposobljen za rukovanje GMDSS opremom. U sklopu kursa polaznik će biti osposobljen i za izbegavanje nehotičnih prenosa lažnih uzbuna te za ublažavanje posledica prenosa lažne uzbune ako do nje slučajno dođe. Kurs se sastoji od:

  • Uvod
  • Načela pomorskih komunikacija
  • GMDSS komunikacijski sistemi
  • Ostali GMDSS uređaji
  • Uzbunjivanje
  • Postupci opštih komunikacija